Algemene voorwaarden


Algemene Verkoopsvoorwaarden Weber-Stephen Products Belgium BVBA

                                                Seizoen 2017-2018

 

 

1. Toepasselijkheid

a. Ten aanzien van alle overeenkomsten tussen verkoper en kopers komen partijen overeen, dat hierop de navolgende voorwaarden van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover verkoper en koper schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

 

2. Offertes, bestellingen, prijzen, levertijden

a. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij een aanbieding door verkoper schriftelijk is uitgebracht en daarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat deze geen vrijblijvend of zelfs een onherroepelijk karakter draagt.

b. Bestellingen, hetzij schriftelijke, waaronder mede wordt verstaan via telefax, e-mail of E.D.I., hetzij telefonische of direct door vertegenwoordigers van verkoper opgenomen bestellingen binden verkoper slechts na een schriftelijke orderbevestiging van de zijde van verkoper.

c. Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijst(en). Verkoper is –ook in geval van nabestellingen– steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering, alsmede na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsgehad hebbende prijsstijgingen door te berekenen.

d. Door verkoper opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend.

e. Verkoper behoudt zich het recht voor order(s) in gedeelten uit te leveren. Koper is verplicht op de deel-levering betrekking hebbende facturen te voldoen op de wijze als bepaald in artikel 5.

 

3.  Levering

a.  Het transport van de goederen is voor rekening en risico van koper met uitzondering van zendingen in België en Luxemburg met een factuurwaarde hoger dan of gelijk aan € 400,- exclusief BTW, aangezien deze franco huis worden geleverd. Voor orders beneden de € 400,- exclusief BTW zijn de vrachtkosten voor rekening van koper en wordt een additionele toeslag berekend voor vracht- en behandelingskosten ten bedrage van € 15,00 exclusief BTW.

b.  Het risico gaat over op het moment van aflevering van de Producten indien er sprake is van franco leveringen. Bij eventuele afhalingen gaat het risico over vanaf het moment dat de goederen zijn opgehaald door (de transporteur van) koper.

c.  Indien de zaken bij aankomst blijken te zijn beschadigd, dient koper door de expediteur proces-verbaal te laten opmaken, alvorens hij de zaken in ontvangst neemt en het proces-verbaal binnen 2 x 24 uur aan verkoper te zenden.

d.  Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper zijn gedaan en binnen 10 dagen na levering in bezit zijn van verkoper.

e. Terugzending van gekochte zaken is in alle gevallen voor rekening en risico van koper en laat onverlet het recht van verkoper de retour gezonden zaken niet te accepteren.

f.      Verkoper kan nimmer worden gehouden Producten aan koper te leveren welke zij niet (meer) aangeleverd kan krijgen. Verkoper zal koper steeds zoveel mogelijk ervan op de hoogte stellen indien bepaalde Producten en/of onderdelen niet meer worden geleverd.

g.       Door verkoper opgegeven levertermijnen gelden evenwel nimmer als fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Verkoper zal evenwel ter zake van niet (tijdige) levering nimmer aansprakelijk zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

a.  Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen –uit hoofde van deze of eerdere leveringen– van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De zaken kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichting zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

b.  Het eigendomsvoorbehoud geldt ook bij iedere reclamatie voortkomende uit wederzijdse overeenkomsten met kopers, ongeacht de ouderdom of de wettige omstandigheden van de afzonderlijke reclamaties, kan ten alle tijde worden ingezet om de financiële posities op de bestaande rekening van koper veilig te stellen en vervalt pas nadat koper alle openstaande betalingen aan verkoper heeft voldaan. Indien koper de door verkoper geleverde goederen, ongeacht in welke staat, doorverkoopt, dan zullen alle betalingen hiervoor van de partij die deze goederen van koper afneemt, bij voorbaat worden toegewezen aan verkoper totdat koper aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Op verzoek van verkoper zal koper verplicht zijn om haar afnemers op de hoogte te stellen van deze toewijzing en verkoper alle informatie en documenten beschikbaar te stellen die verkoper nodig heeft voor haar reclamatie tegen de afnemer(s) van koper.

 

5. Betaling

a. Koper is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen. Verrekening door koper met enige vordering op verkoper is niet toegestaan zonder toestemming van verkoper.

b. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

c. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.

d.  Betalingsbewijzen en cheques worden door verkoper geaccepteerd onder voorbehoud dat zij pas als betaling worden beschouwd nadat het geld daadwerkelijk is ontvangen op haar rekening. Verkoper behoudt het recht dergelijke betalingsbewijzen te weigeren indien zij hiertoe aanleiding ziet.

e.  Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is verkoper verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

f.   Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 15,-. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de overige aan verkoper toekomende rechten uit de wet of deze voorwaarden.

g.  In geval van niet-betaling door de koper van een bedrag dat verschuldigd is aan verkoper op de vervaldag is verkoper, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die tot haar ter beschikking staan, gerechtigd om verdere orders van koper niet uit te voeren tot de ontvangst van de volledige betaling van alle uitstaande bedragen; en/of om te allen tijde middels een schriftelijke kennisgeving aan koper haar betalingsvoorwaarden voor de toekomstige levering van Producten aan koper  te wijzigen, na een dergelijke niet-betaling.

 

6.  Aansprakelijkheid

a.  Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval deze door overmacht tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomsten na te komen, waarbij als overmacht zal gelden iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of België al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluiting, bedrijfsbezetting, werkstakingen, in gebreke blijven van fabrikanten/ leveranciers etc..

b.  Verkoper kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade door koper geleden ten gevolge gebreken aan de geleverde zaken tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende zaken. Verkoper is niet verplicht koper met betrekking tot te dezer zake tegen hem ingestelde vorderingen te vrijwaren, behalve indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove fout van het leidinggevende management van verkoper.

c.  Gebreken of defecten aan de door verkoper geleverde zaken geven koper, met uitsluiting van alle andere aanspraken, recht op reparatie of omruiling van het goed of onderdeel, mits de aanspraken voldoen aan de door fabrikant ter zake gestelde bepalingen. De garantietermijn beloopt nimmer meer dan 6 maanden na aflevering.

d.  Verkoper garandeert dat Producten gedurende de garantietermijn vrij zullen zijn van gebreken, tenzij anders in de offerte en/of orderbevestiging is overeengekomen. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, dan zal verkoper deze binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Alle door fabrikant en toeleverancier aan verkoper gegeven garanties voor Producten zullen steeds volledig aan kopers worden overgedragen.

e.  Voor kopers is de aansprakelijkheid van verkoper, ongeacht of deze voortvloeit uit contract of onrechtmatige daad, voor gebreken aan Producten die verkoper na aflevering zijn meegedeeld beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

f.   Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van oneigenlijk gebruik, een van buiten komende oorzaak en/of niet aan verkoper toe te rekenen oorzaken. Deze garantie vervalt tevens indien het product of delen van het product zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van verkoper zijn aangepast of gerepareerd.

g.  Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens kopers voor schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van het product alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van het desbetreffende product of dienst, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en/of winst, schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door verkoper binnen een redelijke periode zijn of worden vervangen of hersteld conform de bestaande garantieafspraken, schade die voorkomen had kunnen worden door verkoper adviezen en instructies op te volgen en/of schade die wordt veroorzaakt doordat verkoper gebruik heeft gemaakt van door koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van koper.

h.  De totale aansprakelijkheid van verkoper jegens koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of uit welke andere hoofde dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag van € 25.000 (excl. BTW). Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper is uitgesloten.

i.   Verkoper vrijwaart kopers van alle kosten, vorderingen, verzoeken en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met de stelling dat het normaal gebruik of het bezit van de door verkoper geleverde Producten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, mits koper verkoper onverwijld schriftelijk van een dergelijke vordering of verzoek van een derde in kennis stelt en de behandeling van de vordering of het verzoek (in of buiten rechte) uitsluitend aan verkoper overlaat en op verzoek van verkoper alle (in redelijkheid daarbij te verlangen) medewerking verleent en geen wijzigingen aan de door verkoper geleverde Producten heeft aangebracht.

j.   Met uitzondering van het voorgaande heeft verkoper geen verdere verplichting met betrekking tot een eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

k.  Kopers vrijwaren verkoper op gelijke wijze ten aanzien van Producten, materialen en/of informatie die zij aan verkoper hebben verstrekt, ongeacht of deze Producten, materialen en/of informatie gescheiden van of in combinatie met andere Producten worden gebruikt.

l.   Verkoper verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op koper of diens werknemers in overeenstemming met de Belgische wetgeving en verkoper’s Privacy Beleid.

m. Ieder der partijen dient alle vertrouwelijke of vertrouwelijk blijkende informatie die zij van de andere partij ontvangt te behandelen zoals zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt.

 

7.  Garantie

a. De garantiebepalingen zijn van toepassing op alle Producten geleverd door de verkoper aan de koper.

b. De koper zal zelfstandig zorg dragen voor een minstens gelijkluidende garantieregeling als onder artikel 7a. bedoeld ten aanzien van zijn afnemers.

 

8. Vertrouwelijke gegevens

     Verkoper en koper zijn beiden gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, welke als vertrouwelijk zijn aangemerkt of als zodanig zijn aan te merken, zoals knowhow, gegevens, tekeningen of specificaties betreffende Producten, waaronder begrepen de inhoud van overeenkomsten, en/of de bedrijfsvoering van de andere partij en/of met die partij gelieerde ondernemingen. De verplichtingen van beide partijen onder deze clausule blijven van kracht, ook na beëindiging van enigerlei overeenkomst, voor een periode van tien (10) jaar.

 

9. Intellectueel eigendom

a.  De koper erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, handelsnamen, auteursrechten, modellen of octrooien) die betrekking hebben op Producten van de verkoper het eigendom van verkoper en/of aan haar gelieerde ondernemingen zijn en blijven en zal deze rechten als zodanig respecteren. Koper zal de merken van verkoper of van de aan verkoper gelieerde ondernemingen uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst d.w.z. voor de promotie en de verkoop van de Producten van de verkoper en met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in deze algemene voorwaarden.

b.  Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper zal de koper geen andere handelsnaam en/of merken op de Producten van de verkoper aanbrengen. De koper zal de handelsnaam van de verkoper niet gebruiken als deel van zijn eigen handelsnaam of domeinnaam. De koper zal geen handelsmerken en/of andere tekens aangebracht door verkoper op de Producten en/of onderdelen (doen) verwijderen, veranderen of onleesbaar maken.

 c. De koper zal niets doen of nalaten dat de geldigheid van de merken van de verkoper negatief zou kunnen beïnvloeden.

d.  De koper zal zich onthouden van iedere methode met als doel de werking/het ontwerp van de Producten van de leverancier te achterhalen en/of zelf te (laten) reproduceren.

e.  De koper verplicht zich vastgestelde en vermoede inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van de verkoper door derden direct te melden aan de verkoper. De koper is niet gerechtigd tegen dergelijke inbreuken op te treden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de verkoper en/of met de verkoper gelieerde ondernemingen tegen dergelijke inbreuken zou(den) optreden (waartoe zij echter niet zijn gehouden), dan is koper verplicht zijn medewerking en ondersteuning te verlenen.

f.  De koper dient de Producten van verkoper uitsluitend onder de handelsmerken van verkoper te promoten en te verkopen en alle reclame voor de Producten van verkoper te voorzien van de handelsmerken van de leverancier.

g.  De koper zal geen registratie, recht of belang aanvragen of (trachten te) verkrijgen met betrekking tot enig handelsmerk, handelsnaam, domeinnaam, logo of andere symbool van verkoper of een groepsmaatschappij van verkoper (met inbegrip van alle Handelsmerken) of een daarmee overeenstemmend teken of vertaling daarvan, noch direct of indirect een actie ondernemen die strijdig is met de rechten van verkoper daarop c.q. waarmee de nietig- of vervallenverklaring van die (Intellectueel Eigendom) rechten wordt beoogd.

 

10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en diversen

a. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

b.  Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

c.  Deze versie van de algemene voorwaarden is geldig met ingang van 1 oktober 2017. De contractdatum is bepalend voor de op het contract toepasselijke versie van deze voorwaarden.

d.  Deze voorwaarden, alle meest recente details en belangrijke mededelingen zijn tevens via internet te raadplegen op www.weber.com

 

 

Dealers

Cookies

Wanneer u doorgaat met het bezoeken van onze site zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, accepteert u gebruik van cookies zodat wij uw route kunnen traceren. Door deze informatie kunnen wij de website en onze services verbeteren. Lees meer…